ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Satış Öncesi

Satış Öncesi Tüm Talepler

 Teknik Destek

Donanımsal teknik destek taleplerinizi buradan açabilirsiniz.

 Yazılım Destek

Yazılımlar ile ilgili destek taleplerini buradan açabilirsiniz.

 Muhasebe

Muhasebe ve Faturalarınızla ilgili destek taleplerinizi buradan açabilirsiniz.

 Büro Makineleri

Yazıcılar, büro makineleri ve sarf malzemeleriyle ilgili taleplerinizi buradan açabilirsiniz.